Stadgar för ClubSolifer Sweden

 

§1. Klubbens syfte

 

ClubSolifer Sweden är en riksomfattande ideell och allmännyttig sammanslutning av ägare till Solifer husvagnar och husbilar som vill verka för ökad sammanhållning mellan ägarna. 

Verksamheten skall inriktas på hela familjen och bygger på gemensamma intressen och insatser. 

Klubben skall vara neutral i politiska och religiösa frågor och inte ha något enskilt eller allmänt vinstintresse i sin verksamhet.

Klubben skall tillvarata medlemmarnas intresse genom att söka påverka produktutvecklingen, tillhandahållande av kompletteringsutrustning mm samt aktivt arbeta för att genom olika rabatter minska ägarnas kostnader.

Verksamhetsåret är 1/4 - 31/3.

 

Klubben anordnar minst två (2) gemensamma träffar varje år. 

 

§2. Klubbens organisation

Klubbens beslutande organ är: 

  • Årsmötet

  • Medlemsmötet 

  • Styrelsen

 

§3. Regioner

 

Klubben uppdelas i regioner. 

Regionens verksamhetsområde beslutas på klubbens årsmöte efter förslag från styrelsen. 

Varje region leds av en styrelse bestående av minst tre (3) ledamöter och högst sju (7) ledamöter och jämte minst två (2)högst sju (7) suppleanter.  Styrelsen väljs på regionens årsmöte i samma ordning som är beslutat för val till klubbstyrelse.

I samma ordning som är beslutat för val av revisorer till klubben väljs två (2) revisorer samt en (1) suppleant för att granska regionens förvaltning och räkenskaper. 

Ledamöter i klubbens styrelse har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på regionens styrelse- och medlemsmöten. 

Klubbmedlemmar från andra regioner har närvaro - och yttranderätt på regionens medlemsmöten.

För regionen gäller i övrigt, i tillämpliga delar, vad som är beslutat i§§ 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 och 19.

Där det inte går att bilda en styrelse enligt ovan kan man utse minst två (2) kontaktpersoner/kontaktfamiljer. Dessa personer/familjer kan anordna träffar, annonsera i klubbtidningen och på hemsidan. Ekonomin redovisas till huvudstyrelsen 1 ggr/år och inlämnas senast 31 januari till kassören i huvudstyrelsen. (ändrad årsmöte 2011)

 

§ 4. Klubbens hemvist 

Klubbens styrelse har sitt säte på den ort ordförande bor. 

 

§ 5. Medlemskap 

Medlemskap i klubben vinner ägare av Solifer husvagnar och husbilar som vill verka i enlighet med dessa stadgar.

Tidigare medlem som efter märkesbyte och vill kvarstå i klubben kan göra detta. Medlemskap även vinnas av person som tidigare varit medlen i Club Solifer men lämnat klubben under den tid då ägande av Solifer fordon krävdes för medlemskap.

Medlemskap kan även medges företag som i sin verksamhet har stark anknytning till klubben.  (Ändrad årsmöte 2021)

 

§ 6. Avgifter 

Årsavgiften beslutas av klubbens årsmöte. 

Avgiften inbetalas till klubbens plus- eller bankgiro.

 

§ 7. Uteslutning 

Medlem som försummat att inom, av styrelsen angiven tid, förnya sitt medlemskap anses ha utträtt ur klubben 

Medlem som motarbetet klubbens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat klubbens intressen kan efter årsmötets beslut uteslutas.

 

§ 8. Medlems förpliktelser

Det åligger varje medlem att verka för klubbens sammanhållning och utveckling, att följa de föreskrifter som anges i dessa stadgar och med stöd av dem fattade beslut samt iakttaga lojalitet mot styrelsen och andra som utsetts att företräda klubben.

Vid byte av husvagn eller husbil skall den dekal upptagande medlemsnummer som tillställts medlemmen borttagas och i de fall byte sker till annan Solifer husvagn eller husbil överföras till denna och i övriga fall makuleras.


§ 9. Styrelsen 

Klubbens styrelse skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter. För ledamöter i styrelsen skall minst två (2), högst fem (S) 

suppleanter väljas och vilka inträder i styrelsen i den ordning de utsetts. Ledamot och suppleant skall vid uppfylla kravet för medlemskap i föreningen. (ändrad årsmöte 2021)

Val av styrelse och suppleant er skall ske på klubbens årsmöte och ut ses bland klubbens medlemmar. 

Vid årsmötet väljs ordförande och kassör i separat valordning. Övriga ledamöter väljs i separat valomgång.

För att vara vald krävs att man får mer än hälften av vid valet avgivna godkända röster. I de fall detta röstetal inte uppnås redan vid den första omröstningen görs ny omröstning mellan de två (2) som fått högsta röstetal.

Alla val sker genom öppen omröstning i de fall inte någon medlem kräver sluten omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. 

Snarast efter avslutat val sammanträder den nya styrelsen för att konstituera sig. 

Avgår ordförande eller kassör under verksamhetsåret skall nyval av efterträdare äga rum i enlighet med§ 15. 

Suppleanterna utses på samma sätt som de ordinarie ledamöterna. 

Mandattiden för styrelsens ordinarie ledamöter skall vara två (2) år och för suppleant ett (1) år. 

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott , bestående av mins tre (3) och högst fem (5) ledamöter. Arbetsutskottet har att handlägga ärenden enligt av styrelsen upprättad beslutsordning.

Omval av ledamöter och suppleanter i styrelsen kan ske. 

Några arvoden till ledamöterna i styrelsen utgår inte.

 

§ 10. Rösträtt 

Rösträtt vid klubbens och regionens möten har medlem som betalt sin årsavgift . Medlems- ägarfamilj innehar endast en röst. Rösträtt har även medlem som har medlemskap enligt §5, andra stycket. (ändrad årsmöte 2016)

Styrelseledamöter har inte rösträtt vid val av revisorer och omröstning om ansvarsfrihet.

 

§ 11. Styrelsens sammanträden 

Styrelsen skall på kallelse av ordföranden sammanträda en gång varje kvartal.

 

§ 12. Styrelsens arbetsuppgifter 

Styrelsen handlägger klubbens angelägenhet er efter dessa stadgar och med stöd av dem fattade beslut.

För styrelsebesluts giltighet gäller att mer än hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening som stötts av ordföranden.

Styrelsen är beslutsför om ordförande eller vice ordförande och minst hälft en av övriga ledamöter är närvarande. 

Styrelsen skall till årsmötet avlämna en av samtliga ledamöter underskriven berättelse över klubbens verksamhet

under näst föregående verksamhetsår.  Denna berättelse skall upptaga in- och utgående balansräkning.

Ordföranden leder förhandlingarna på klubbens och styrelsens sammanträden, utöver i samråd med övriga i

styrelsen ledningen av klubbens verksamhet samt ansvarar för verkställandet av fattade beslut. 

Sekreteraren för protokoll vid styrelsens sammanträden och klubbens medlemsmöten.

Kassören förvaltar klubbens penningmedel, värdehandlingar och övriga tillgångar, handhar övervakningen av medlemmars avgiftsinbetalning, verkställer alla utbetalningar mot vederbörliga verifikationer och ansvarar för varje utbetalnings behörighet samt för klubbens räkenskaper och medlemsmatrikel.

Klubbens redovisning bör ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed.

Kansliet övervakar medlemmarnas avgiftsinbetalning samt har hand om medlemsmatrikeln. Klubbstyrelsen utser de personer som får teckna klubben firma.

Styrelsen ansvarar för att beslut om firmateckning snarast meddelas plusgiro och bank genom protokollsutdrag. Denna avisering skall göras av annan än kassören.

Klubbens räkenskaper avslutas per verksamhetsår.

 

Bokslutet skall vara revisorerna tillhanda senast fyra (4) veckor efter verksamhetsårets utgång.

 

§ 13. Revisorer 

För granskning av klubbens verksamhet och dess räkenskaper väljer årsmötet i samma ordning som är beslutat för val av styrelse, två (2) revisorer jämte två (2) suppleanter för dessa.

Minst en (1) revisor och suppleanterna utses bland klubbens medlemmar. Suppleanterna inträder vid förfall för ordinarie revisor i den ordning de valts.

Revisors mandattid är två (2) år och suppleanternas mandattid är ett (1) år. Nyval av revisor sker på samma sätt som nyval av ledamot i styrelsen.

Avgående revisor eller suppleant kan återväljas. 

Klubbens revisorer äger rätt att företa granskning av regionens förvaltning och verksamhet.

 

§ 14. Revisorernas uppgift 

Revisorerna verkställer årsrevision av styrelsens förvaltning och avlämnar till årsmötet berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

Vid revisionen skall tillses att fattade beslut ej strider mot dessa stadgar eller mot klubbens beslut, att räkenskaperna är väl förda och behörigen verifierade, att värdehandlingarna är i vederbörlig ordning, att bokförda banktillgodohavande överensstämmer med vederbörande bankers saldobesked, att klubbens tillgångar ej upptagits över sitt värde och skulderna ej under sitt värde.

Årsrevisionen skall vara verkställd och berättelse däröver lämnad till årsmötet inom två (2) veckor efter det att bokslutet överlämnades till revisorerna.


§ 15. Årsmöte och sammanträden 

Senast sex (6) veckor innan utgår kallelse till årsmötet som skall hållas innan juli månads utgång. Kallelsen skall uppta behandling av verksamhetsberättelse, fråga om ansvarsfrihet samt val av styrelse och revisorer samt övriga ärenden som skall behandlas vid årsmötet.

Extra möte hålls då styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, eller då det skriftligt på kallats av minst en tiondel (1/10) av medlemmarna. Kallelse om extra möte skall ske minst fyra (4) veckor före mötet. I kallelse till extra möte skall anges för vilket ändamål mötet hålls.

Är det mindre än åtta (8) veckor kvar till ordinarie möte när begäran poststämplat s överlämnas frågan till ordinarie möte.

Styrelsen beslutar när motionerna till årsmötet skall vara inlämnade utifrån när årsmötet äger rum. Datum för detta publiceras i Club Nytt nr 1 i samband med kallelse till årsmötet.

 

§ 16. Resereglemente

Kostnadsersättning i samband med möten som klubbstyrelsen eller regionordförande kallar till och som protokollföres. Kostnadsersättningen utgår också till revisorer och valberedning i tjänsteutövning, samt efter särskilt beslut till annan behörig.

Ersättningen utgår i form av: 

1.     Resekostnadsersättning

2.   Logi

1:1 Beträffande resekostnadsersättning utgår denna antingen för: resa med egen bil eller

användande av allmänt färdmedel

 

Om resa med egen bil blir dyrare eller om inte betydande tidsvinst kan påvisas, skall allmänt färdmedel utnyttjas. Vid resa med allmänt färdmedel skall kvitto bifogas reseräkningen.

Resa med egen bil ersätts med belopp per mil som beslutas av årsmötet. 2:1 logi ersätts med faktiska utlägg.

Inga traktamenten utgår

Årsmötet beslutar i vilken omfattning ersättning skall utgå.

 

§ 17. Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar , eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får ärendet temporärt avgöras av styrelsen.

Tvist om tillämpning av stadgarna skall avgöras av klubbens årsmöte i samma ordning som gäller för stadgeändring,§ 18.


§ 18. Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med två tredjedels (2/3) majoritet av årsmötet. Skriftligt förslag till ändring av stadgarna får lämnas av såväl medlemmar som styrelsen.

 

§ 19. Regions upplösning 

Region där styrelse eller kontaktperson/familj inte kan utses anses vara vilande. Lyckas man inte få ny styrelse

eller kontaktfamilj under de närmaste två (2) åren upplöses regionen på nästkommande riksårsmöte. (ändrad årsmöte 2011) 

Om region upplöses tillfaller dess tillgångar klubben eller den region som den upplösta regionen uppgår i.

 

§20. Klubbens upplösning 

Beslut om upplösning av klubben fattas av klubbens årsmöte samt därefter vid möte som hålls tidigast en månad efter årsmötet. Ärendet skall omnämnas i kallelsen till mötet. 

Beslut om upplösning av klubben kan inte fattas med annat än två tredjedels (2/3) majoritet bland de närvarande medlemmarna. 

I beslutet om upplösning av klubben, skall uppges dels att klubbens tillgångar skall användas till bestämt främjande ändamål, dels var klubbens handlingar mm skall arkiveras. 

 

 

 

 

 

Stadgarna uppdaterade 2021-09-24, Jessica Breifors